۱۳۹۸/۰۵/۰۸

بررسی وضعیت کیفیت هوا و اثرات آن بر سلامت در ایران در سال 1396

در این گزاره برگ کیفیت هوای آزاد و اثرات آلودگی هوا بر سلامت در ایران بررسی و با سایر کشورهای دنیا مقایسه شده است.

کیفیت هوای آزاد ایران

میانگین سالیانۀ غلظت مواجهه با ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی 2/5 میکرومتر و کمتر هوای آزاد وزندهی شده با جمعیت در کشور ایران حدود 48 میکروگرم بر مترمکعب بوده است که این میزان 4 برابر استاندارد ملی (12 میکروگرم بر مترمکعب) و حدود 4/8 برابر مقدار توصیه شدۀ سازمان جهانی بهداشت (10 میکروگرم بر مترمکعب) است؛ لازم به ذکر است که متوسط جهانی معادل 51 میکروگرم بر مترمکعب است.

اثرات آلودگی بر سلامت در ایران

میزان تعداد موارد مرگ منتسب به مواجهه با 5.PM2 هوای آزاد در ایران ساالنه حدود 75 هزار مورد مرگ و در کل دنیا معادل 8/9 میلیون مورد مرگ زودرس در سال 2018 میلادی برآورد شده است.