۱۳۹۷/۱۰/۰۱

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1383

اطلاعات پیمایش

این پیمایش اولین دوره اجرای پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
اولین دور از بررسی‌های نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در سال 1383 با مشارکت 45 دانشگاه / دانشکدۀ علوم پزشکی کشور، از طریق اجرای پیمایش‌های جمعیت محور با هدف تعیین الگوی کشوری عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در جمعیت 15 تا 64 ساله ایرانی با رویکرد گام‌به‌گام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت اجرا شد. 
هدف کلی این بررسی فراهم کردن روش‌ها و ابزارهای استاندارد برای امکان ایجـاد و یـا تقـویت ظـرفیت نظام مـراقبت عـوامل خـطر بیماری‌های غیرواگیر در کشور و تعیین اطلاعات پایـه از وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در استان‌هـا و کـشور بود. نمونـۀ انتخاب‌شده در اولین دور از بررسی‌های نظام مراقبت در سال 1383 بالغ بر 89404 نفر بود که برای اولین بار در کشور با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ادارۀ کل جغرافیایی و کدگذاری پستی شرکت پست جمهوری اسـلامی ایـران، بـا رویکرد سیستماتیک و با شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از کل استان‌ها انتخاب شد. در این نمونه‌گیری در پنج گروه سنی 54-45، 44-35، 34-25، 24-15 و 64-55 سال، به تعداد برابر زن و مرد برای شرکت در بررسی انتخاب شد. به‌این‌ترتیب، در هر گروه سنی 500 نفر شامل 250 نفر مرد و 250 نفر زن حضور داشتند. در این بررسی‌ها داده‌ها از طریق مصاحبۀ حضوری و سنجش‌های جسمی در منزل و نمونه‌گیری آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های مورد تأیید گردآوری شدند. مصـاحبه‌ها و سنجش‌هـای جسمی و خون از مورخ 83/10/1 تا 83/11/12 تـوسط مصـاحبه‌کنندگـان دوره‌دیـده کـه همـگی از کـارکنـان دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های عـلوم پزشکی زیرمجموعۀ وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی بودند، انجام گرفت. پرسشنـامۀ این نظام تـرجمه و اقتباس‌شده از پرسشنامۀ اصلی و تکمیلی رویکرد گام‌به‌گام سازمان جـهانی بهداشت بود که با برخی پرسش‌های انتخابی کـامل و در یک بـررسی پـایلوت آزمـون شـد. هر سه‌گام (پرسشگری با پرسشنامه، سنجش‌های جسمانی (برای افراد بالای 18 سال) و سنجش آزمایشگاهی (برای افراد بالای 25 سال) در این مطالعه اجرا شد.
پرسشنامه

متادیتا (راهنمای داده های خام)

نمونه داده های خام

گزارش

گزارش وضعيت عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در جمهوري اسلامي ايران،1383 اینجا کلیک کنید.

سایر