۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

به دنبال ارزیابی دوم سازمان جهانی بهداشت، یکی از پیشنهادات نهایی که مورد توافق قرار گرفت، ارائه دستورالعمل خرید راهبردی توسط مشاوران این سازمان بود. به همین منظور مقرر شد نشستی در اسفند سال  1395برگزار شود. مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت میزبان این نشست شد و دستورالعمل این سازمان در طی سه روز ارائه گردید. در این نشست برای استقرار خرید راهبردی حداقل  22مورد ارائه شد و در ختیار کارشناسان وزارت بهداشت قرار گرفت. گزارش این نشست در شورای معاونین ارائه شده است.