۱۳۹۹/۰۴/۰۴

فعالیت بدنی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران

نتایج مطالعات پایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت نشان می دهد، درطی سال های 1385 تا 1395 درصد افرادی از جامعه که فعالیت بدنی ناکافی دارند، دو برابر شده است و شیوع فعالیت بدنی ناکافی از 31 درصد افراد جامعه در سال 1385 ، به 56 درصد در سال 1395 رسیده است. این در حالی است که آمار جهانی شیوع  عالیت بدنی ناکافی در 10 سال ذکر شده افزایش نیافته و در حدود 25 درصد بوده است.
براساس نتایج پایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر شیوع فعالیت بدنی ناکافی در خانم ها در سال 1385 ، 37 درصد و در سال 1395 ، 63 درصد بوده است و شیوع فعالیت بدنی ناکافی در آقایان درسال 1385 ، 22 درصد و در سال 1395 ، 46 درصد بوده است. در طی ده سال ) 1385 تا 1395 ( شیوع فعالیت بدنی ناکافی در خانم ها همواره بیشتر از آقایان بوده که با سیر ثابتی طی ده سال گذشته این شیوع نیز افزایش داشته است.