۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گزاره برگ های قبل از سال 1397 - صفحه اول

شماره عنوان
1 مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقرزا، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
2 پرداخت مستقیم از جیب مردم، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
3 بودجه هزینه شده برای مداخلات و اقدامات حوزه بهداشت
4 بررسی جا به جایی هدفمند در سهم کارکردهای مختلف هزینه های کل سلامت، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
5 پایداری منابع مالی سلامت بر اساس تحلیل فضای بودجه ای
6 وضعیت پرداخت های غیر رسمی سلامت پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت
7 بررسی تورمِ بخش سلامت، قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت
8 پایش و ارزیابی تحقق سومین هدف توسعه پایدار
9 بررسی بهره مندی از خدمات، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
10 آیا طرح تحول سلامت در ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم موفق بوده است؟
11 رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت
12 دستاوردهای طرح تحول سلامت در ارائه خدمات زنجیره تامین در بیمارستان های دولتی
13 بررسی هم سویی طرح تحول نظام سلامت با پوشش همگانی سلامت
14 آیا طرح تحول سلامت با اسناد بالادستی کشور در حوزه سلامت همخوانی دارد؟
15 ارائه دهندگان خدمات سلامت چه نظری در خصوص طرح تحول سلامت دارند؟
16 تحولات بیمه سلامت پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت
17 وضعیت هزینه های عمومی سلامت پس از اجرای طرح تحول سلامت
18 بیمه شدگان به طور متوسط برای هر نوبت ویزیت سرپایی چقدر هزینه پرداخت می کنند؟
19 مداخلات اصلی حوزه بهداشت برای طرح تحول سلامت
20 بودجه هزینه شده برای مداخلات و اقدامات حوزه بهداشت

 

صفحه 1 | 2 | 3