۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی سال های 1392تا ،1396اقدامات مهمی را در قالب اصلاحات طرح تحول سلامت انجام داد. در سایر کشورها به دنبال اجرای اصلاحات ،1گزارش هایی با نام ارزیابی نظام سلامت در دورۀ گذار از اصلاحات تدوین می شود. این گزارش ها از سال  2000در دنیا آغاز شده است و برای اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی 2و کشورهای آسیای جنوب شرقی تدوین شده است. مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت مطابق الگوی مشابهی در تابستان سال  1396این گزارش را تدوین کرد، با این هدف که نظام سلامت ایران در حال گذار از یک دورۀ اصلاحات است. تدوین این گزارش به اتمام رسیده است.