۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نشست تخصصی حاکمیت نظام سلامت و توان سازمانی در اجرا و اعمال سیاستگذاری آگاه از شواهد

چهارشنبه 27 آذر ماه سال 1398

به اطلاع می رساند سخنرانی با عنوان "حاکمیت نظام سلامت و توان سازمانی در اجرا و اعمال سیاستگذاری آگاه از شواهد" در تاریخ 98/9/27 توسط جناب آقای دکتر رشیدیان (مدیر کل مدیر کل علوم، اطلاعات و انتشار شواهد دفتر منطقه مدیترانه شرقی و استاد مدیریت و سیاستگذاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران) به میزبانی موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار می گردد.
 سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت جهت حصول اطمینان از مناسب، موثر و هزینه اثربخش بودن سیاست های این بخش ضروری است و در این راستا نیاز است که ظرفیت سازمانی بخش سلامت جهت تولید و استفاده از شواهد توسعه و ارتقا یابد. در این نشست تخصصی مسایل مهمی همچون: یکپارچگی سیاستی و عملیاتی در سیاستگذاری آگاه از شواهد،مدلهای اجرایی سازی توانمند سازی سازمانی،  ابعاد و اجزای تصمیم گیری برای ساختار سازی سازمانی و هماهنگ سازی برنامه ای و بایدها و نبایدها (ساختار سازی موازی، مدیریت تضاد منافع و ...) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

زمان: چهارشنبه 27 آذرماه از ساعت 15 الی 17
مکان: بلوار کشاورز، خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه هشتم (سالن حکیم)

 

 

مشاهده پوستر نشست