۱۳۹۷/۰۹/۱۹

اطلاعات تماس

دفتر ریاست ۶۲۹۲۱۲۵۴ - ۵ 
دفتر معاونت ۶۲۹۲۱۱۵۹
امور پژوهشی ۶۲۹۲۱۱۹۹
دبیرخانه دیده بانی نظام سلامت ۶۲۹۲۱۲۷۶
امور اداری ۶۲۹۲۱۱۶۷
امور مالی  ۶۲۹۲۱۱۹۲
دبیرخانه ۶۲۹۲۱۱۶۰