۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

به دنبال گزارش نخست ارزیابی طرح تحول سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت، گزارش دوم ارزیابی از این سازمان درخواست شد. برای این ارزیابی، ابتدا با نظارت جناب آقای دکتر حریرچی و با کمک فنی نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت در ایران، همانطور که در اقدام هفتم ذکر شد، ماتریس سینوپسیس تکمیل شد و در اختیار این سازمان قرار گرفت.  بهدنبال این اقدام در شهریور ماه ،1395کارشناسان این سازمان به مدت دو هفته در تهران مستقر شدند و با کمک مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت تمام  داده ها و اطلاعاتی که برای ارزیابی لازم بود  جمعآوری شد. سپس تیم اصلی در هفتۀ آخر مهر ماه و هفتۀ دوم آبان ماه در تهران مستقر شده و از تمام  ذینفعان طرح، بررسی  به عمل آوردند. گزارش این سازمان  به طور مستقیم برای وزیر بهداشت ارائه شده و سپس در فوریه 2017متن گزارش ارسال شد. 
برخی از مطالب این گزارش مورد تأیید وزارت بهداشت قرار نگرفت و مجدداً مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت با نظارت مستقیم جناب آقای دکتر حریرچی برخی سؤالات مطرح شده را ارسال کرد و در نهایت گزارش نهایی در آگوست ،2017تکمیل شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. این گزارش توسط مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت تحلیل محتوایی شد. این تحلیل شامل دو بخش بود: بخش نخست اقداماتی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم است انجام گیرد و بخش دوم شواهد لازم برای ادامه و اجرای طرح تحول سلامت که توسط مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت  جمع آوری شود. این موارد در طی یک جلسه برای شورای معاونین وزارت بهداشت ارائه شد. مؤسسه  هم اکنون در حال  جمع آوری شواهد ذکرشده طی یک چارچوب مشخص است و گزارش این موارد  به همراه گزارش سال طرح تحول سلامت در اردیبهشت 1397 ارائه خواهد گردید.  به دنبال این ارزیابی، اولین اقدام مهم  اعلام شده، استقرار خرید راهبردی بود. سپس مقرر شد گزارش  جامعتری توسط این سازمان  به طور مشترک با ایران تدوین شود که در ادامه اشاره خواهد شد.