۱۳۹۷/۰۹/۱۱

پیمایش سلامت روان 1390

اطلاعات پیمایش

پیمایش ملی سلامت روان سال 1390 یک مطالعه مقطعی است که بر روی ۷۸۸۶ نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله ایرانی ساکن کشور که بر اساس نمونه گیری تصادفی سه مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. روش نمونه گیری به این ترتیب بود که در مرحله اول، ۱۵۲۵ بلوک براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ انتخاب شدند و تعداد بلوک ها در هر استان متناسب با جمعیت استان بود. در مرحله بعد در هر بلوک ۶ خانوار به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و در مرحله سوم در هر خانوار یک نفر با استفاده از جداول کیش انتخاب گردید.
اهداف این پیمایش عبارت بودند از: تعيين شيوع اختلالات روانی ۱۲ ماه گذشته در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور،  تعیین میزان شدت اختلالات روانی در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، تعیین میزان استفاده از خدمات سلامت روان و انواع آنها در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، تعیین هزینه های ابتلا به اختلالات روانی و نحوه پرداخت آن
ابزارهای مورد استفاده در بخش مصاحبه عبارت بودند از: پرسشنامه دموگرافیک و وضعیت اجتماعی اقتصادی، پرسشنامه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI)، پرسشنامه بهره مندی از انواع خدمات، مقياس ناتوانی شیهان، پرسشنامه طیف اختلالات خلقی (MDQ) و پرسشنامه های غربالگری خودکشی و پرخاشگری، و پرسشنامه مصدومیت جسمی، نیمی از نمونه ها به طور تصادفی به پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و نیم دیگر به پرسشنامه غربالگری مصرف مواد و اختلالات جنسی نیز به صورت خودایفا پاسخ دادند. در افرادی که در غربالگری اولیه از نظر سایکوز مشکوک تشخیص داده شدند، مصاحبه تشخیصی ساختاریافته (SCID) به صورت تلفنی توسط روانپزشک انجام گردید.
جمع آوری داده ها در فاصله زمانی زمستان ۸۹ تا بهار ۹۰ به صورت مراجعه به منازل نمونه ها و انجام مصاحبه توسط پرسشگران روانشناس آموزش دیده که اکثرا کارشناسان سلامت روان شبکه بهداشتی درمانی کشور بودند، انجام شد. كليه پرسشنامه های تکمیل شده، یک بار توسط مدیران اجرایی در هر دانشگاه و یک بار توسط ناظران ستادی کنترل شدند. در مورد از مصاحبه های هر پرسشگر به صورت حضوری و حداقل ۱۰ درصد از مصاحبه ها به صورت تلفنی توسط مدیران اجرایی و تقریبا به همین میزان توسط ناظران ستادی کنترل مجدد شدند. داده های وارد شده به رایانه در دو مرحله کنترل و تصحیح گردید. نسبت پاسخ دهی 86/2 درصد و میانگین مدت پرسشگری 87/8  (انحراف معیار= 39/8) بود.
تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به روش نمونه گیری سه مرحله ای و با وزن دهی منطبق بر نسبت جمعیت کشور در گروه‌های سنی ۵ ساله برحسب جنس و تفکیک شهری روستایی در هر استان، به نسبت تعداد آزمودنی ها در هریک از زیر گروه‌های مورد اشاره انجام شد.

پرسشنامه

 

متادیتا

 

نمونه داده های خام

 

نمایش شاخص ها

 

گزارش

 

سایر