۱۳۹۸/۱۰/۰۱

ایران در گزارش های جهانی و داشبوردهای بین المللی حوزه سلامت

از ابتدای سال 2018 تا نیمه اول سال 2019

درباره محتوی

در اين گزارش، اطلاعات و داده هايي كه از جمهوري اسلامي ايران در گزارش هاي جهاني و داشبوردهاي بين المللي در حوزه سلامت از ابتداي سال 2015 تا نيمه اول سال 2019، منتشر شده است، ارائه مي شود. كه در برگيرنده مهمترين شاخص ها و اطلاعات مندرج در 33 گزارش جهاني حوزه سلامت و 5 داشبورد معتبر بین المللي مي باشد. گزارش مشتمل بر سه فصل است كه در "فصل نخست، مقدمه و روش كار" ذكر شده است؛ در "فصل دوم، گزارش هاي جهاني حوزه سلامت و آخرين اطلاعات ايران در ايران گزارش ها"، گردآوري و خلاصه شده اند؛ در "فصل سوم نيز آخرين اطلاعات و شاخص هاي ايران كه د ر داشبوردهاي بين المللي در حوزه سلامت ارائه شده است"، معرفي و ارائه مي شود.
هر چند اطلاعات و داده هاي مندرج در اين گزارش ها اغلب بر اساس آمار و اطلاعات فرستاده شده توسط كشور به دفاتر سازمان هاي بين المللي هستند، ليكن در برخي موارد منبع اطلاعات، برآورد و تخمين انجام گرفته توسط كارشناسان اين سازمان ها مي باشد كه ممكن است با آمارهاي رسمي و مورد قبول جامعه علمي و دست اندرکاران نظام سلامت در ايران همخواني نداشته باشد، اما به خاطر رعايت امانت مطالب عيناً منعكس شده اند. همچنين در بعضي از جداول، شاخص هاي مربوط به ايران خالي هستند كه نشان دهنده
آن است كه در آن گزارش ميزان شاخص براي كشور ايران گزارش نشده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.