۱۳۹۷/۰۷/۲۳

تقویم پیمایش‌ها

تقویم پیمایش‌ها با هدف تحت پوشش قرار دادن تعهدات بین‌المللی برای رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار و پوشش همگانی سلامت تدوین شده است. در ابتدا تمام برنامه‌های بین‌المللی مرتبط با این منظور بررسی و شاخص‌های این برنامه‌ها فهرست شد. همزمان برنامه‌های ملی که حوزه سلامت موظف به پاسخگویی به آنها می‌باشد، نیز بررسی شد. شاخص‌های مشترک حذف و در نهایت 220 شاخص در فهرست نهایی قرار گرفت که 190 مورد از این شاخص‌ها الزاما در دسته تعهدات بین‌المللی هستند و 30 مورد در برنامه‌های ملی همانند عدالت در سلامت یا برنامه ملی پوشش همگانی سلامت که مطابق تعهدات بین‌المللی در کشور نوشته شده است، فهرست شد. در مرحله بعد، منابع اطلاعاتی این شاخص‌ها مشخص گردید و پیمایش‌های مرتبط با این شاخص‌ها فهرست گردید. پیمایش‌ها به سه دسته تقسیم شد. پیمایش‌های گروه یک، گروه دو و گروه سه.

دریاره تقویم
تدوین تقویم پیمایش های حوزه سلامت، در سال 1392 در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت با هدف تأمین داده ها و اطلاعات مورد نیاز اهداف توسعۀ هزارۀ سلامت آغاز شد و فهرستی از پیمایش ها به دنبال این موضوع برای اجرا پیشنهاد شد. تقویم در ابتدا شامل 12 مطالعه بود که مقرر شد برای فاصله سال های 1393 الی 1397 اجرا شود. این تقویم به دلیل اینکه اهداف توسعۀ هزاره دربرگیرنده اطلاعات هزینه های سلامت نبود پیمایش ها مرتبط با این موضوع را دربر نمی گرفت. هم اکنون به دلیل پایان دوره زمانی اعلام شده در تقویم نخست و سپس به دلیل اینکه دوره زمانی اهداف توسعۀ هزاره به اتمام رسیده و با اهدافی به نام توسعۀ پایدار جایگزین شده است، لذا ضرورت بازبینی و تدوین نسخه دوم این تقویم وجود دارد. این مجلد، به همین منظور و با هدف بازبینی تقویم پیمایش های حوزه سلامت با رویکرد تأمین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار تدوین شد. لذا نسخه حاضر تقویم پیمایش ها با هدف تحت پوشش قرار دادن تعهدات بین المللی برای رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار و پوشش همگانی سلامت، در ابتدا تمام برنامه های بین المللی مرتبط با این منظور را بررسی و شاخص های این برنامه ها را فهرست نمود. برنامه های ملی که حوزه سلامت موظف به پاسخگویی به آنها می باشد، نیز بررسی شد. برنامه هایی انتخاب شد که سازمان متولی فهرست شاخص های پایش و ارزیابی را منتشر کرده است. شاخص های مشترک حذف و در نهایت 220 شاخص در فهرست نهایی قرار گرفت که 190 مورد از این شاخص ها الزاما در دسته تعهدات بین المللی هستند و 30 مورد در برنامه های ملی همانند عدالت در سلامت یا برنامه ملی پوشش همگانی سلامت که مطابق تعهدات بین المللی در کشور نوشته شده است و لذا تعهد بین المللی تلقی می شود فهرست شد. در مرحله بعد، منابع اطلاعاتی این شاخص ها مشخص گردید و پیمایش های مرتبط با این شاخص ها فهرست گردید. پیمایش ها به سه دسته تقسیم شد. پیمایش های گروه یک، گروه دو و گروه سه. این سه پیمایش به ترتیب زیر دسته بندی شدند: پیمایش های گروه یک: مرجع اطلاعاتی برای تعدادی از شاخص های 220 تایی هستند، معادل بین‎المللی دارند، در 15 سال اخیر در کشورها (نه الزاما ایران) اجرا شده‎اند؛ اولویت برنامه‎ریزی و اجرا دارند؛ پیمایش های گروه دو: مرجع اطلاعاتی برای شاخص‎های 220 تایی نیستند. معادل بین‎المللی دارند، در 15 سال اخیر در کشورها (و یا ایران) اجرا شده اند؛ افزودن این گروه منجر به جامع شدن تقویم می شود و در صورتی که دفاتر مختلف، درخواست اجرای پیمایشی دارند که در فهرست اولویت یک و سه نیامده، با رعایت معیارهای تقویم، در این گروه جای می گیرد؛ پیمایش های گروه سه: مرجع اطلاعاتی برای تعدادی از شاخص های 220 تایی هستند، معادل بین المللی ندارند و لذا ایران ضرورت دارد به دلیل تعهدات بین المللی این گروه را هم مورد توجه قرار دهد.

Summary in English

 

مراحل تدوین و اجرای تقویم پیمایش‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل اجرای هر پیمایش به تفکیک هر حیطه

اجرای پیمایش‌های حوزه سلامت شامل 5 حیطه می‌باشد که اقدامات ذیل هر حیطه به‌تفکیک فعالیت، مسئول اجرا، ناظر، مسئول تأیید و خروجی حاصل از هر مرحله تقسیم شده است. برای مشاهده ریز فعالیت‌ها اینجا کلیک کنید.