۱۳۹۷/۰۹/۰۵

پیمایش هزینه-درآمد خانوار 1393

اطلاعات پیمایش

این پیمایش از ابتدای اردیبهشت سال 1393 به مدت یک سال تا 30 فروردین 1394 توسط مرکز آمار ایران با نمونه‌ای به حجم 38275 خانوار شهری و روستایی اجرا شده است. در این پیمایش، جامعۀ هدف شامل همۀ خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در مناطق شهري و روستایی کشور می‌شود. نمونه‌هاي پیمایش هزینه – درآمد خانوار طي سه مرحله و با استفاده از روش‌هاي نمونه‌گيري احتمالي انتخاب و اطلاعات مورد نياز از طريق مصاحبۀ رودررو و تكميل پرسشنامه جمع‌آوري شده‌اند. در سال 1393 حجم نمونه در سطح شهری شامل 18885 خانوار و در سطح روستایی شامل 19390 خانوار بوده است. پرسشنامۀ پیمایش هزینه – درآمد خانوار دارای چهار قسمت به این شرح است: خصوصيات اجتماعي اعضاي خانوار، مشخصات محل سكونت و تسهيلات و لوازم عمدۀ زندگي، هزينه‌هاي خوراكي و غير خوراكي، و درآمدهاي خانوار. بخش ششم و قسمتی از بخش سیزدهم قسمت سوم این پرسشنامه (هزينه‌هاي خوراكي و غير خوراكي خانوار) مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها به‌ترتیب در یک ماه و یک ساله گذشته می‌شود که در بخش‌های مذکور، هزینه‌های مربوط به محصولات دارویی و درمانی، محصولات پزشکی، وسایل و تجهیزات درمانی، خدمات طبی سرپایی، خدمات دندان‍پزشکی، خدمات پیراپزشکی، درمان و ترک اعتیاد و خدمات بیمارستانی یا بستری (خدمات پزشکی بیمارستان‌های عمومی و خدمات پزشکی بیمارستان‌های تخصصی) مورد پرسش قرار می‌گیرند. مراکز ارائه دهندۀ خدمت به صورت دولتی و خصوصی در انتهای برخی از کدهای این پرسشنامه آمده است.

پرسشنامه

متادیتا