۱۴۰۱/۰۶/۲۲

چهاردهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت

«سازو کارهای مشارکت در نظام قانونگذاری در بخش سلامت در کشورهای منتخب و ایران»

گروه حکمرانی و سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت چهاردهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت را برگزار می‌کند: 

عنوان نشست:
«سازو کارهای مشارکت در نظام قانونگذاری در بخش سلامت در کشورهای منتخب و ایران»

هدف:
گفتگو درباره روش های افزایش مشارکت ذی نقشان در فرآیند قانونگذاری در بخش سلامت

زمان: سه شنبه 22 شهریور ماه 1401 ساعت 18الی 20


👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01 (برای ورد به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود)
👈 اطلاع از موضوعات و مستندات نشست ها از طریق پورتال https://ni.tums.ac.ir/ghd/fa/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3/
  امکان پذیر است.