۱۳۹۷/۱۰/۰۱

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1385

اطلاعات پیمایش

دور دوم مطالعه بررسی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در ابتدای سال 1385 و بر اساس «رویکرد گام‌به‌گام سازمان جهانی بهداشت» برای مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر با هدف گردآوری داده‌های استاندارد و متناسب با نیازهای سلامتی در سطح کشور انجام شد. این مطالعه شامل 29976 هزار شهروند ایرانی در سن 15 تا 64 سال بود. این بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سطح ملی و استانی انجام شد. در این بررسی 50 خوشه به‌صورت تصادفی از هر استان انتخاب شد كه هر خوشه شامل 2 نفر از هر جنس (زن و مرد)، 1 نفر در هر يك از پنج گروه سنی 54-45، 44-35، 34-25، 24-15 و 64-55 سال بود. كه جمعاً 1000 نفر از جمعيت شهري و روستايي 30 استان و 29976 نفر در كل كشور وارد اين بررسي شدند. اين حجم نمونه 0.06 درصد از جمعيت 15 تا 64 سال كشور را پوشش مي‌داد. كنترل كيفيت تمامي اندازه‌گیری‌ها از طريق كنترل‌هاي دوره‌اي توسط ناظران استاني گروه بررسي، انجام پذيرفته است. به‌منظور همسان‌سازي نمونه موردبررسی با توزيع سني و جنسي و جمعيت استاني كشور، وزن‌دهی به داده‌ها براساس سرشماري سال 1385 كشور انجام شد. دو گام ابتدایی (پرسشگری با پرسشنامه و سنجش‌های جسماني) در این مطالعه بررسی شد و گام سوم (سنجش آزمایشگاهی) در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت.

پرسشنامه

برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

گزاره برگ

برای دریافت گزاره برگ این پیمایش اینجا کلیک نمایید.