۱۴۰۱/۰۵/۰۴

برگزاری یازدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت

برگزاری یازدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت : الگوی اجرای خط مشی های نظام سلامت با رویکرد حکمرانی خوب

 

گروه حکمرانی و سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت یازدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت را برگزار می کند:

عنوان برنامه:

«الگوی اجرای خط مشی های نظام سلامت با رویکرد حکمرانی خوب»

هدف:

گفتگو درباره آسیب شناسی نظام اجرای سیاست های نظام سلامت و الگوی پیشنهادی با رویکرد حکمرانی خوب

زمان: سه شنبه ۴ مرداد ماه 1401 ساعت 18الی 20

 پیوند شرکت در جلسه:    https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01(برای ورد به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود) 

اطلاع از موضوعات و مستندات نشست ها از طریق پورتال https://ni.tums.ac.ir/ghd/fa/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3

  امکان پذیر است.