۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی در نوجوانان و پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی در بزرگسالان

برای ارزیابی برنامه های کنترل و پیشگیری از دخانیات در کشورها دو پیمایش در کشورها با اسامی  پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی در نوجوانان (Global Youth Tobacco Survey) و پیمایش جهانی مصرف مواد دخانی در بزرگسالان (Global Adult Tobacco survey) اجرا می شود. پیمایش نوجوانان در گروه سنی 13 الی 15 سال و در مدارس اجرا می شود و پیمایش بزرگسالان در گروه 15 سال و بالاتر اجرا می شود. 

پیمایش سال 1382

پیمایش سال 1386