۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هزینه های سلامت در جمعیت های با سرپرست خانوار سالمند (بالای 65 سال) در سال 1395

در این گزاره برگ پرداخت مستقیم از جیب و مهمترین شاخص های هزینه های حوزۀ سلامت بررسی شده است.

پرداخت مستقیم از جیب و سهم آن از کل هزینه های مصرفی خانوار

در سال 1395، در خانوارهای با سرپرست خانوار بیش از 65 سال، 7/47 درصد از کل هزینه های مصرفی صرف دریافت خدمات سلامت شده است که تقریبا 40 درصد آن سهم دارو بوده است؛ در این خانوارها متوسط سرانۀ پرداخت مستقیم از جیب 3,123,499 ریال بوده است.

رخداد هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت

درصـد رخـداد هزینه هـای کمرشـکن سلامت و هزینه هـای فقـرزای سلامت در جمعیت هـای بـا سرپرسـت خانـوار بیـش از 65 سـال، تقریبـا دو برابـر درصـد ایـن رخـداد در جمعیت هـای بـا سرپرسـت خانـوار کمتـر از 65 سـال بوده اسـت.