۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

به دنبـال گـزارش دوم ارزیابـی طـرح تحول سـلامت توسـط سـازمان جهانی بهداشـت، مقـرر شـد گـزارش جامع تـری در زمینـۀ تأمیـن مالـی و تولیت حـوزۀ سـلامت تدوین شـود. به همیـن منظـور تفاهم نامـه ای بیـن ایـن سـازمان و وزرات بهداشـت بـا طرفین (نماینـدۀ سـازمان خانـم Dr Agnes Soucat و جنـاب آقـای دکتـر حریرچـی) بـه امضـا رسـید. ایـن گزارش شـامل 9 فصـل و فصـل نهایی جمع بندی اسـت. برای ایـن منظور در دو نوبـت اعضـای نویسـندگان نشسـت داشـته اند کـه در اسـفند 1395و آبـان مـاه  1396بـوده اسـت. ایـن گـزارش بـرای برخـی از فصـول بـه اتمـام رسـیده اسـت. قرار اسـت گـزارش در مجمـع جهانـی سـلامت سـال 2018 از سـوی ایران ارائه شـود.