۱۳۹۷/۰۸/۲۶

پیمایش کاسپین 1395 (اطلاعات کلی)

اطلاعات پیمایش

این پیمایش در طی سال‌های 1394-1393 در مناطق شهری و روستایی 31 استان اجرا شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمامی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع دوگانه ابتدایی و متوسطه در مناطق شهری و روستایی استان‌های سراسر کشور است. این مطالعه در 31 استان کشور و بر روی دانش‌آموزان 7 تا 18 سال انجام شد. واحد آماری مورد بررسی شامل دانش‌آموز شاغل به تحصیل در زمان انجام پرسشگری است. دانش‌آموزان ایرانی ساکن در مناطق شهری و روستایی استان‌های سراسر کشور به شرط داشتن شناسنامه ایرانی وارد مطالعه شدند و دانش‌آموزان خارجی و تابعه سایر کشورها حتی در صورت داشتن مجوز اقامت و یا گویش به زبان فارسی وارد مطالعه نشدند. نمونه‌گیری در سطح دانش‌آموزان از نوع چندمرحله‌ای با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای بود. نمونه‌گیری طبقه‌ای در داخل هر استان و برحسب محل سکونت دانش‌آموز (شهر و روستا) و مقطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) به شیوه متناسب با اندازه (Proportional to size) با نسبت جنسی برابر انجام شد. نحوه رسیدن به نمونه موردنظر و انتخاب آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای در سطح هر استان و با اندازه خوشه‌های برابر صورت گرفت. خوشه‌ها در سطح مدارس تعیین گردید. اندازه هر خوشه 10 نفر برآورد شد یعنی باید در هر خوشه تعداد 10 واحد آماری (شامل 10 دانش‌آموز و والدین او) قرار بگیرد. حجم نمونه محاسبه‌شده برای این مطالعه 480 نفر در هر استان بود؛ یعنی 48 خوشه 10 نفری در هر یک از استان‌های کشور و در مجموع با توجه به انجام مطالعه در 31 استان 14880 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که نهایتاً داده‌های مربوط به 14274 نفر مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت.

پرسشنامه

 

متادیتا (راهنمای داده های خام)

 

گزارش

 

سایر