۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شورای پژوهشی

نماینده معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر افشین استوار)

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (آقای دکتر علی اکبری ساری)

نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران (آقای دکتر علیرضا دلاوری)

نماینده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر کاظم زنده دل)

نماینده سازمان نظام پزشکی (آقای دکتر علیرضا سلیمی)

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو (آقای دکتر محمدرضا شانه‌ساز)

نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران ( آقای دکتر محمدعلی صحراییان)

رئیس امور پژوهشی و آموزشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (خانم دکتر ژاله عبدی)

نماینده معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر سعید عسگری)

نماینده فرهنگستان علوم پزشکی (آقای دکتر سید محسن فروتن)

نماینده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر پیام کبیری)

نماینده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر قباد مرادی)

نماینده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر علیرضا میرزاصادقی)

نماینده معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر مهدی یوسفی)