۱۳۹۹/۰۶/۱۹

آیا آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا در افراد مبتلا وجود دارد؟

آیا آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا در افراد مبتلا وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

بیشتر بیماران مبتلا به ویروس کووید-19 بهبود می یابند، اما نسبت مهمی هم فوت می کنند. میزان کشندگی ویروس کووید-19 در ابتدا 15 درصد گزارش شد، اما این تخمین از یک گروه کوچک از بیماران بستری محاسبه شده بود. پس از آن، با ظهور داده های بیشتر، میزان کشندگی ویروس بین 3/4 درصد تا 11درصد اعلام شد و بعداً به 3 تا 3/4 درصد رسید. این میزان ها با استفاده از داده های جمعیتی به دست آمده اند و مطالعه روی گروهی از افراد انجام شده است. حال سوال این است، آیا روش یا آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کووید-19 در فرد مبتلا وجود دارد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد نشان می دهد تاکنون آزمایشی قطعی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا در افراد وجود ندارد؛ اما عواملی مانند سن، جنس، میزان دسترسی به مراقبت های ویژه مجهز و بیماری های زمینه ای (مانند دیابت، چاقی، سرطان، فشار خون، بیماری تنفسی مزمن، بیماری قلب و عروقی، سیگاری بودن) می توانند روی میزان کشندگی ویروس تاثیر گذار باشند و تا حدودی میزان کشندگی را قابل پیش بینی کنند. احتمال اینکه فرد مبتلا در اثر کووید-19  فوت کند، فقط به خود بیماری بستگی ندارد بلکه به معالجه ای که وی دریافت می کند و به توانایی خود بیمار در بهبود آن نیز بستگی دارد. در حالی که ویروس کرونا می تواند هر کسی را آلوده کند، با افزایش سن، کشندگی آن نیز بیشتر می شود. سالمندان بیش از دیگران از بیماری های زمینه ای رنج می برند و احتمالا به همین دلیل، تعداد بیشتری از آنها فوت می کنند. به نظر می رسد که تعداد مرگ در مردان در صورت ابتلا بیشتر از زنان است اما شواهد بیشتری در این خصوص مورد نیاز است. 

نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد موجود، آزمایش قطعی برای تشخیص میزان کشندگی در فرد مبتلا به ویروس کووید-19 وجود ندارد اما به دلیل اینکه عواملی مانند سن بالاتر، بیماری های زمینه ای دیگر، کمبود میزان دسترسی به مراقبت های ویژه مجهز و داشتن شرایط پزشکی ویژه میزان کشندگی بیماری را افزایش می دهد، می توان تخمینی غیر دقیق از افزایش خطر آن در بعضی از بیماران داشت.

منابع

 

  1. https://www.solenya.org/coronavirus
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
  3. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0320_article
  4. https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid
  5. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. Jama. 2020;323(18):1775-6.
  6. Rajgor DD, Lee MH, Archuleta S, Bagdasarian N, Quek SC. The many estimates of the COVID-19 case fatality rate. The Lancet Infectious Diseases. 2020;20(7):776-7.
  7. Zietz M, Tatonetti NP. Testing the association between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death. medRxiv. 2020.
  8. Cox MJ, Loman N, Bogaert D, O'Grady J. Co-infections: potentially lethal and unexplored in COVID-19. The Lancet Microbe. 2020;1(1):e11.
  9. Nicolson GL, de Mattos GF. COVID-19 Coronavirus: Is Infection along with Mycoplasma or Other Bacteria Linked to Progression to a Lethal Outcome? International Journal of Clinical Medicine. 2020;11(05):282.