۱۳۹۹/۰۱/۳۰

آیا میزان بروز و شدت ابتلا به ویروس کرونا در مردان و زنان متفاوت است؟

آیا میزان بروز و شدت ابتلا به ویروس کرونا در مردان و زنان متفاوت است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

آمارها نشان می‌دهد ویروس کرونا به سرعت در حال انتقال است و افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می¬دهد. اگرچه دانش کنونی در مورد این بیماری محدود است، ولی نتایج تحلیل‌های اولیه، توانسته گروه¬های پرخطر و عوامل خطر بیماری را مشخص کند. یکی از متغیرهای مهم در مورد میزان خطر، ابتلا یا مرگ در بیماری کرونا جنسیت است. در همین زمینه این سوال مطرح می‌شود که آیا خطر برای مردان و زنان یکسان است یا خیر؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

نتایج تحلیل‌های اطلاعات بیماران مبتلا به کووید 19 در زمینه مقایسه شدت عوارض و مرگ ناشی از آن در مردان و زنان تاکنون نشان می‌دهد که میزان بروز موارد در بین زنان و مردان برابر است. اما بنظر می رسد در زمینه میزان مرگ و میر و آسیب پذیری به بیماری بین دو جنس تفاوت وجود دارد. شواهد بدست آمده نشان می دهد میزان مرگ و میر بین مردان بیشتر از زنان است. علت این امر احتمالا تفاوت در پاسخ های ایمنی بدن در دو جنس و یا تفاوت در ویژگی های رفتاری متفاوت در دو جنس است. برای مثال، الگو و شیوع استعمال دخانیات بین دو جنس متفاوت است. اما در مجموع، داده های تمایزیافته در خصوص جنسیت کافی نیست.

نتیجه‌گیری

هرچند به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری و مرگ ناشی از کووید 19 در مردان بیشتر از زنان باشد برای نتیجه گیری قطعی در این خصوص به داده های بیشتری نیاز است. تفاوتی که تاکنون بین شدت و مرگ و میر بیماری بین دو جنس دیده شده است می‌تواند ناشی از تفاوت‌های جنسیتی یا ویژگی‌های سیستم ایمنی دو جنس یا رفتارهای پرخطر بیشتر در مردان (مانند سیگار کشیدن) باشد. 

منابع

  1. Jin J-M, Bai P, He W, et al. Gender differences in patients with COVID-19: Focus on severity and mortality. medRxiv. 2020:2020.02.23.20026864.
  2. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. New England Journal of Medicine. 2020.
  3. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) [Updated 2020 Mar 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
  4. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. 2020.
  5. Tian S, Hu N, Lou J, et al. Characteristics of COVID-19 infection in Beijing. The Journal of infection. 2020.
  6. Wu J, Liu J, Zhao X, et al. Clinical Characteristics of Imported Cases of COVID-19 in Jiangsu Province: A Multicenter Descriptive Study. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2020.
  7. Ki M, nCo VT. Epidemiologic characteristics of early cases with 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) disease in Republic of Korea. Epidemiology and health. 2020:e2020007.
  8. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jmv.25757
  9. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020.
  10. Wenham C, Smith J, Morgan R. COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. The Lancet. 2020.