۱۳۹۸/۰۵/۰۸

وضعیت تغییر قد ایرانیان در چند دهه گذشته و مقایسه آن با دنیا

روند تغییرات میانگین قد ایرانیان از دو مقاله در این گزاره برگ ارائه می شود.

ارزیابی تغییر قد در ایران در سال 1275 و 1375

  • در دنیا وقوع بیشترین افزایش قد برای مردان ایرانی با متوسط 16/5 سانتیمتر و زنان کره جنوبی با متوسط 20/2 سانتیمتر است؛
  • مردان ایرانی رتبه 1 و زنان ایرانی رتبه 46 در دنیا برای افزایش قد دارند.

وضعیت تغییر قد در ایران در چند دهه (1363 – 1319)

  • افزایش متوسط قد در هر دهه 1/28 سانتیمتر است که برای زنان 1/17 سانتیمتر و برای مردان 1/53 سانتیمتر است؛
  • جهش قد در زنان با اختلاف 3/5 تا 10 سال بعد از مردان است؛ قد مردان تقریبا 13سانتیمتر بلندتر از قد زنان است.