۱۳۹۹/۰۹/۲۲

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی

نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1397

محتوی پیش رو گزارشی جامع از هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی در سال 1397 است؛ که بر اساس داده های پیمایش هزینه - درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران، تهیه شده است.
این گزارش در هفت فصل ارائه می شود. در فصل اول به تعریف مفاهیم و روش های محاسبۀ هزینه ها و شاخص های سلامت پرداخته شده است. در فصل دوم، هزینه های سلامت با احتساب سال 1395 به عنوان سال پایه به هزینه های ثابت
تبدیل و نتایج براساس قیمت های ثابت ارائه شده اند. در فصل سوم به بررسی هزینه های سلامت بر اساس قیمت های جاری و موجود سال 1397 پرداخته شده است. با طبقه بندی خدمات بر اساس طبقه بندی پوشش همگانی سلامت، در فصل چهارم، هزینه های سلامت بر اساس این طبقه بندی بررسی شده اند. به منظور مقایسه پذیری بیشتر هزینه های سلامت با درآمد و کل هزینه های مصرفی خانوار، در فصل پنجم این گزارش، به بررسی درآمد و کل هزینه های مصرفی در پنجک ها و دهک های هزینه ای پرداخته شده است. به دلیل اهمیتی که در بررسی و محاسبۀ پرداخت های غیررسمی وجود دارد، در فصل ششم، پرداخت های غیررسمی براساس قیمت های جاری و ثابت ارائه شده اند؛ و در نهایت در فصل هفتم این گزارش به بررسی پرداخت های مستقیم از جیب براساس مراکز ارائه دهندۀ خدمات (در مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز) پرداخته شده است. در این گزارش، همۀ هزینه ها و شاخص های سلامت در سطح کل جمعیت، به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجک ها هزینه ای ارائه شده اند.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.