۱۳۹۷/۰۸/۲۸

پیمایش کاسپین 1387 (اطلاعات کلی)

این پیمایش در طی سال‌های 1387-1386 در مناطق شهری و روستایی در 28 استان اجرا شد. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه شامل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در آخرین سال مقطع ابتدائی و مقاطع دوگانه راهنمایی و متوسطه در مناطق شهری و روستایی در 28 استان کشور بود. این مطالعه بر روی دانش‌آموزان 11 تا 18 ساله انجام گرفت. برای نمونـه‌گیـری از یـک مدل تصادفی چندمرحله‌ای خوشـه‌ای استفاده شد. حجم نمونه 9216 دانش‌آموز برآورد شد و در نهایت با لحاظ مقدار ریزش و خروج از مطالعه مجموعاً 10200 نفر در نظر گرفته شد (85 خوشه 120 نفری، 20 نفر در هر جنس و گروه سنی).