۱۳۹۸/۰۹/۲۰

اطلس پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در ایران (سال 1395)

درباره محتوی

بدون شک مطالعه "بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر" یکی از ارزشمندترین منابع اطلاعاتی در زمینه شیوع عوامل خطر مختلف این حوزه است. طراحی این مطالعه بوسیله ی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته است و با عنوان استپس نیز شناخته می شود. در واقع نام این مطالعه اشاره به سه گام اصلی آن دارد. این گام ها شامل تکمیل پرسشنامه، انجام آنتروپومتری و انجام سنجش های بیوشیمیایی است.
تاکنون 7 مرحله از این مطالعه در سال های 1383 ، 1385 ، 1386 ، 1387 ، 1388 ، 1390 و 1395 در کشور انجام گرفته است. در محتوی پیش رو تلاش شده است که عمده اطلاعات فاز آخر این مطالعه یعنی سال 1395 و به تفکیک گام های بیان شده آورده شود.
در ابتدای هر قسمت از این محتوی، ابتدا متغیرهای مورد بررسی و شیوه محاسبه شاخص ها تعریف شده است. سپس اطلاعات کشوری به تفکیک گروه های سنی، جنسی، پنجک های اقتصادی و منطقه محل سکونت (شهری و روستایی) ذکر گردیده و در نهایت اطلاعات استانی به تفکیک جنسیت در قالب جدول و نقشه آورده شده است. تمامی مقادیر ارائه شده به صورت تمام سنین (all ages) به همراه فاصله اطمینان 95 درصد آورده شده است تا بتوان استنباط دقیق تری در خصوص وضعیت شاخص های مورد بررسی داشت.
جهت گزارش اطلاعات از تحلیل پیمایشی (survey analysis) استفاده شده است. در این راستا وزن نمونه گیری مختص هر استان؛ وزن نمونه گیری در هر استان؛ وزن ناشی از ناپاسخی فرد؛ وزن ناشی از ناپاسخی در پرسشنامه؛ وزن ناشی از ناپاسخی در سنجش های جسمانی؛ وزن ناشی از ناپاسخی در آزمایشگاه و وزن ناشی از حذف افراد در گروه های سنی و جنسی مشترک در نظر گرفته شد که جزییات این وزن ها در مجموعه پروتکل های این پیمایش به تفصیل ذکر شده است.
همچنین محاسبه پنج کهای اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) انجام شده است. لازم به ذکر است که گام سنجش های بیوشیمیایی تنها برای افراد بالای 25 سال انجام گرفته است؛ بنابراین در طبقه بندی سنی ارائه نتایج ردیف مربوط به گروه سنی 18 تا 24 سال فاقد اطلاعات است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.