۱۳۹۹/۰۹/۰۸

اقدامات انجام شده برای تقویم پیمایش‌ها براساس تقویم زمان - 1399

 

 

تیر ماه فراخوان دو مرحله ای پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان دریافت RFP پیمایش
شهریور ماه

فراخوان دو مرحله ای پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت درسال 1399

دریافت RFP پیمایش