۱۳۹۷/۰۸/۲۸

پیمایش شاخص چندگانه سلامت و جمعیت در ایران 1379

اطلاعات پیمایش

پیمایش سلامت و جمعیت، نمونه مهمی از پیمایش‌های ملی بود که در مهرماه سال 1379 اجرا شد. هدف کلی این پیمایش، تعیین شاخص‌های جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان و در سطح ملی بود. به دلیل اینکه هدف کاربردی این مطالعه استفاده از شاخص‌های به‌دست‌آمده برای برنامه‌ریزی در مناطق شهری و روستایی بود، حجم نمونه برای شهر و روستا هر استان برابر تعیین شد. در این پیمایش به‌منظور به دست آوردن برآوردی قابل‌قبول به تفکیک مناطق شهری و روستایی 28 استان، حجم نمونه 2000 خانوار در مناطق شهری و 2000 خانوار در مناطق روستایی هر استان تعیین شد. به دلیل مسائل خاص، شهر تهران به‌صورت جدا از استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت به همین دلیل 2000 خانوار شهری به مناطق تحت پوشش شهرداری تهران و به بقیه نقاط شهری استان تهران نیز 2000 خانوار شهری دیگر اختصاص داده شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای و از نوع سیستماتیک در نظر گرفته شد. 2000 خانوار در مناطق شهری یا روستایی به 200 خوشه 10 خانواری تبدیل شد. آدرس خانوارهای سرخوشه از روی چارچوب آماری مرکز آمار به دست آمد. چارچوب آماری مرکز آمار ایران متعلق به سرشماری سال 1375 بود. در نهایت 113957 خانوار در این پیمایش موردمطالعه قرار گرفت. هر شاخص برای مناطق شهری و روستایی استان‌ها مستقیماً و بدون وزن جمعیتی محاسبه شد. شاخص‌های سطح استان، متوسط وزن داده‌شده شهری و روستایی همان استان است. ملاک وزن دهی نسبت تعداد خانوارهای ساکن در شهر و روستای همان استان، بر پایه‌ی نتایج سرشماری سال 1375، است. برای به دست آوردن شاخص‌های کشوری نیز متوسط وزن داده‌شده مناطق شهری، روستایی و کل کشور به تفکیک و با استفاده از توزیع نسبت تعداد خانوارهای ساکن در مناطق شهری، روستایی در استان‌ها محاسبه شد.
برای جمع‌آوری اطلاعات در این پیمایش از چند ابزار استفاده شد: پرسشنامه عمومی خانوار، پرسشنامه اختصاصی زنان 49-10 ساله حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده خانوار و پرسشنامه اختصاصی کودکان زیر 5 سال.
بخش‌های مختلف پرسش‌نامه عمومی خانوار عبارت‌اند از: جدول اعضای خانوار، کار افراد 5 تا 14 سال، حادثه و معلولیت در خانوار، تسهیلات و امکانات رفاهی خانوار.
بخش‌های مختلف پرسش‌نامه اختصاصی زنان 49-10 ساله حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده خانوار عبارت‌اند از: باروری و شیردهی، تنظیم خانواده.
بخش‌های مختلف پرسش‌نامه اختصاصی کودکان زیر 5 سال عبارت‌اند از: بیماری‌های اسهالی، عفونت‌های حاد تنفسی، آموزش پیش‌دبستانی کودکان و شیر مادر.

گزارش ها

سیمای جمعیت و سلامت جمهوری اسلامی ایران (مهرماه 1379):