۱۳۹۹/۰۷/۲۷

اطلاعات پیمایش های حوزه سلامت

پیمایش های حوزه سلامت که مؤسسه مسئولیت تدوین تقویم واجرای آنها را توسط پژوهشگران سراسر کشور برعهده دارد، شامل چند گروه پیمایش می باشد. در این واحد مشخصات تمام پیمایش ها براساس سال اجرا ارائه شده است. گزارش ها، اسناد مرتبط و نمایش شاخص ها برای هر پیمایش جداگانه ارائه شده است.