۱۳۹۹/۰۱/۲۸

گزاره‌برگ مرور تست‌های تشخیصی ایمونولوژیک سریع برای کووید- 19 بر مبنای توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت

یکی از سوالات در بروز اپیدمی بیماری کووید- 19 این است که با توجه به هزینه‌کم و سهولت انجام تست‌های تشخیصی ایمونولوژیک سریع، تا چه اندازه می‌توان از آنها به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری‌هایی مانند اجرای مداخلات بالینی و پیشگیرانه و یا حضور افراد در محل کار و تحصیل استفاده نمود؟
گزاره‌برگ حاضر به مرور این تست‌ها بر مبنای آخرین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت می پردازد.

 

 

 

لینک مستند در وب سایت سازمان جهانی بهداشت:

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19