۱۳۹۷/۰۸/۲۶

پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت 1394

اطلاعات پیمایش

اجرای آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۴ از ۶ اسفندماه ۱۳۹۴ به مدت بیست روز با همکاری دفاتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با گردآوری اطلاعات از ۲۲۴۷۰ خانوار نمونه در سطح کل کشور و تمامی استان‌ها صورت گرفت. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری احتمالی سه مرحله‌ای با طبقه‌بندی جهت جمع‌آوری اطلاعات  استفاده شده است. در این آمارگیری برای رفع نیازهای اطلاعاتی در زمینه‌ی بهره‌مندی از خدمات سلامت، از دو پرسشنامه با عنوان‌های پرسش‌نامه خانواری (برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار و اطلاعات جمعیت شناختی و اجتماعی اعضای خانوارها و اطلاعات بخش سلامت( و پرسش‌نامه انفرادی (برای اطلاعات تفصیلی اعضای خانوار) استفاده شده است. اطلاعات مربوط به بهره‌مندی از خدمات سلامت در این مطالعه به تفکیک سن، جنس، محل سکونت، وضعیت بیمه، نوع بیمه، محل مراجعه، نوع بیمارستان، ارائه‌دهنده خدمات وجود دارد. این مطالعه به سفارش مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران توسط پژوهشکده آمار ایران انجام شد.

پرسشنامه

متادیتا

نمونه داده های خام

برای دریافت نمونه داده های خام اینجا کلیک کنید.

گزارش

برای دریافت گزارش این پیمایش اینجا کلیک نمایید.