۱۴۰۲/۰۱/۲۱

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی-نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1400

درباره محتوی

محتوی پیش‌رو گزارشی جامع از هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی در سال 1400 است؛ که براساس داده‌های پیمایش هزینه–درآمد خانوار، جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران، تهیه شده است. این گزارش، ششمین گزارش جامع هزینه‌های سلامت براساس پیمایش هزینه–درآمد خانوار است که در هشت فصل ارائه می‌شود (اولین گزارش در سال 1395 منتشر شده است). در فصل اول، به تعریف مفاهیم و روش‌های محاسبۀ هزینه‌ها و شاخص‌های سلامت پرداخته شده‌ است. در فصل دوم، هزینه‌های سلامت با احتساب سال 1395 به‌عنوان سال پایه به هزینه‌های ثابت تبدیل و نتایج براساس قیمت‌های ثابت ارائه شده‌اند. با توجه به تغییر محاسبات، شاخص هزینه‌های فقرزای سلامت براساس خطوط جدید فقر بین‌المللی بانک جهانی که بر اساس خطوط فقر تعریف شده سال 2017 میلادی است، به فصل دوم اضافه شده است. در فصل سوم، به بررسی هزینه‌های سلامت براساس قیمت‌های جاری و موجود سال 1400 پرداخته شده ‌است. با طبقه‌بندی خدمات براساس طبقه‌بندی پوشش همگانی سلامت، در فصل چهارم، هزینه‌های سلامت براساس این طبقه‌بندی بررسی شده‌اند. به منظور مقایسه‌پذیری بیشتر هزینه‌های سلامت با درآمد و کل هزینه‌های مصرفی خانوار، در فصل پنجم این گزارش، به بررسی درآمد و کل هزینه‌های مصرفی در پنجک‌ها و دهک‌های هزینه‌ای پرداخته شده ‌است. به دلیل اهمیتی که در بررسی و محاسبۀ پرداخت‌های غیررسمی وجود دارد، در فصل ششم، پرداخت‌های غیررسمی در حوزه سلامت براساس قیمت‌های جاری و ثابت ارائه شده‌اند. همچنین در فصل هفتم این گزارش به بررسی پرداخت‌های مستقیم از جیب براساس مراکز ارائه دهندۀ خدمات (در مراکز و بیمارستان‌های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز) پرداخته شده ‌است؛ و در نهایت در فصل هشتم این گزارش، روند شاخص‌های هزینه‌ای سلامت طی سال‌های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، همۀ هزینه‌ها و شاخص‌های سلامت در سطح کل جمعیت، به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجک‌های هزینه‌ای ارائه شده‌اند. 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.