۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

این اقدام به  دنبال درخواست سیاستگذار ارشد در تابستان سال  1393 به مدت دو ماه انجام شد. گروه هدف این مطالعه استانداران، فرمانداران و ائمۀ جمعه بود. این ارزیابی نشان داد که اجرای این طرح از دیدگاه این گروه مناسب است و براساس مواردی که این گروه ارائه کردند، پیام های مهم جمع بندی و گزارش شد.