۱۳۹۷/۰۸/۲۸

پیمایش کاسپین 1391 (اطلاعات کلی)

این پیمایش در طی سال‌های 1391-1390 در مناطق شهری و روستایی از مراکز شهرستان‌ها در 31 استان اجرا شد. در این مطالعه دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع سه‌گانه ابتدائی، راهنمایی و متوسطه در مناطق شهری و روستایی استان‌های سراسر کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه بر روی دانش‌آموزان 6 تا 18 سال انجام شد. واحد آماری مورد بررسی شامل دانش‌آموز شاغل به تحصیل در زمان انجام پرسشگری به همراه خانواده‌ای بود که در آن زندگی می‌کند. دانش‌آموزان ایرانی ساکن در مناطق شهری و روستایی استان‌های سراسر کشور به شرط داشتن شناسنامه ایرانی وارد مطالعه شدند و دانش‌آموزان خارجی و تابعه سایر کشورها حتی در صورت داشتن مجوز اقامت و یا گویش به زبان فارسی وارد مطالعه نشدند. نمونه‌گیری از نوع چندمرحله‌ای با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای بود. نمونه‌گیری طبقه‌ای در داخل هر استان و برحسب محل سکونت دانش‌آموز (شهر و روستا) و مقطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) به شیوه متناسب با اندازه (Proportional to size) با نسبت جنسی برابر انجام شد. نحوه رسیدن به نمونه موردنظر و انتخاب نمونه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای در سطح هر استان و با اندازه خوشه‌های برابر صورت گرفت. خوشه‌ها در سطح مدارس تعیین گردید. اندازه هر خوشه 10 نفر برآورد شد یعنی باید در هر خوشه تعداد 10 واحد آماری (شامل 10 دانش‌آموز و والدین او) قرار بگیرد. حجم نمونه محاسبه‌شده برای این مطالعه 480 نفر در هر استان بود؛ یعنی 48 خوشه 10 نفری در هر یک از استان‌های کشور و در مجموع با توجه به انجام مطالعه در 31 استان، 14880 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که نهایتاً داده‌های مربوط به 13486 نفر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.