۱۳۹۸/۱۰/۱۴

فراخوان مرحله اول سال 1398

موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران سه طرح با عناوین زیر را به نیابت از معاونت بهداشت (دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس- اداره سلامت کودکان) را به فراخوان گذاشته است. مزيد امتنان خواهد بود تا مساعدت لازم جهت ارسال فراخوان به اعضاي محترم هيات علمي، محققین، دانشکده ها و مراكز تحقيقاتي (و در صورت امکان دستور انعکاس در صفحه خانگی حوزه مربوطه) با شرايط زیر مبذول گردد:
1- خواهشمند است متقاضیان محترم با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش موسسه به آدرس  (http://resnihr.tums.ac.ir)  عضو شده و نسبت به تکمیل پیشنهاد خود اقدام نمایند.
2- برای كليه طرح ها، شرح نیاز (RFP) تهیه شده است که پیوست است. بودجه درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرايط مساوي طرح هايي مصوب می گردند كه هزينه كمتري درخواست كرده باشند.
3- آخرین فرصت برای ارسال پیشنهادات،
پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 1398/11/12 خواهد بود.

عناوين فراخوان:
1-
بازنگری برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
2- ارزیابی وضعیت موجود و تدوین "برنامه استراتژیک کشوری پنج ساله ترویج تغذیه با شیر مادر" بر اساس آن 
3- تدوین نقشه راه، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت برای تکامل کودکان (CCD: Care for Child Development)