۱۴۰۱/۰۶/۰۷

سیزدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت

«چرا کشورهای سرمایه داری بازارمحور، همه وظایف بخش سلامت را به بازار نمی‌سپارند؟»

گروه حکمرانی و سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت سیزدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت را برگزار می‌کند: 

عنوان نشست:
«چرا کشورهای سرمایه داری بازارمحور، همه وظایف بخش سلامت را به بازار نمی‌سپارند؟»

هدف:
گفتگو درباره تجربیات و نتایج شراکت بخش خصوصی و عمومی در تدارک خدمات سلامت

زمان: سه شنبه ۸ شهریور ماه 1401 ساعت 18الی 20


👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01 (برای ورد به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود)
👈 اطلاع از موضوعات و مستندات نشست ها از طریق پورتال ttps://ni.tums.ac.ir/ghd/fa/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3/
  امکان پذیر است.