۱۳۹۹/۱۱/۱۱

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 7)

سن، بیماری های زمینه ای و شاخص های آزمایشگاهی از عوامل خطر بالای مرگ و میر ناشی از کووید- 19 هستند. محل و نحوه سکونت (شامل تراکم افراد در منزل، ساختار سنی، زندگی چندخانوار در یک منزل، سکونت در خانه سالمندان، زندگی به صورت چند خانوار در یک منزل، سکونت در مناطق درگیر کووید- 19 و مناطق پرجمعیت) نیز در مرگ و میر ناشی از کووید- 19 مؤثر هستند.