۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش حساب های ملی سلامت

هزینه های کل سلامت شامل تمام هزینه هایی هست که برای حفظ، ارتقا و بازتوانی سلامت افراد جامعه که توسط تمام بخشها تأمین میشود، می باشد. هر ساله این هزینه ها تحت عنوان حسابهای ملی سلامت توسط مرکز آمار ایران بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و منتشر میشود. نظام حسابهای ملی سلامت مجموعه یک (SHA1) در سال 1379 (2000 میلادی) توسط سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) منتشر و برای تهیه حساب های ملی سلامت در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت و در حال حاضر اطلاعات این مطالعه برای فاصله سال های 1381 الی 1395 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. متولی اصلی این مطالعه برای حوزه سلامت در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دفتر بودجه و پایش عملکرد می باشد. مؤسسه ملی تحقیقات سلامت اطلاعات منتشر از این پیمایش را بررسی و شاخص هایی مورد نیاز در سطح کلان را در ارزیابی برنامه ها (از جمله برنامه پوشش همگانی سلامت) استفاده می کند.

پیمایش سال 1381 الی 1395