۱۳۹۷/۰۹/۰۵

پیمایش هزینه-درآمد خانوار 1395

اطلاعات پیمایش

این پیمایش از ابتدای اردیبهشت سال 1395 به مدت یک سال تا 30 فروردین 1396 توسط مرکز آمار ایران با نمونه‌ای به حجم 38146 خانوار شهری و روستایی اجرا شده است. در این پیمایش، جامعۀ هدف شامل همۀ خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در مناطق شهري و روستایی کشور می‌شود. نمونه‌هاي پیمایش هزینه – درآمد خانوار طی سه مرحله و با استفاده از روش‌هاي نمونه‌گيري احتمالي انتخاب مي‌شوند. با انتخاب نمونه‌ها، اطلاعات مورد نياز در این پیمایش از طريق مصاحبۀ رودررو و تكميل پرسشنامه جمع‌آوري مي‌شود. در سال 1395 حجم نمونه در سطح شهری شامل 18809 خانوار و در سطح روستایی شامل 19337 خانوار بوده است. پرسشنامۀ پیمایش هزینه – درآمد خانوار دارای چهار قسمت به این شرح است: خصوصيات اجتماعي اعضاي خانوار، مشخصات محل سكونت و تسهيلات و لوازم عمدۀ زندگي، هزينه‌هاي خوراكي و غير خوراكي، و درآمدهاي خانوار. بخش ششم و قسمتی از بخش سیزدهم قسمت سوم این پرسشنامه (هزينه‌هاي خوراكي و غير خوراكي خانوار) مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها به‌ترتیب در یک ماه و یک ساله گذشته می‌شود که در بخش‌های مذکور، هزینه‌های مربوط به محصولات دارویی و درمانی، محصولات پزشکی، وسایل و تجهیزات درمانی، خدمات طبی سرپایی، خدمات دندان‍پزشکی، خدمات پیراپزشکی، درمان و ترک اعتیاد و خدمات بیمارستانی یا بستری مورد پرسش قرار می‌گیرند. در سال 1395 در بخش ششم و سیزدهم پرسشنامۀ این پیمایش (بخش هزینه‌های بهداشتی و درمانی) تغییراتی ایجاد شده است؛ به این ترتیب که برخی از کدها ادغام و به برخی از خدمات به‌صورت جداگانه کدی اختصاص داده شده است؛ که اضافه شدن کدهای مربوط به هزینه‌هایی که خارج از صورت‌حساب بیمارستان پرداخت می‌شوند یا هزینه‌های مربوط به جراحی‌های زیبایی نظیر بینی و ... به صورت سرپایی و بستری از جملۀ این تغییرات است. در بخش هزینه‌های بهداشتی و درمانی پرسشنامۀ سال 1395 مراکز ارائه دهندۀ خدمت به صورت G و NG در انتهای هر خدمت آمده است که G نشان‌دهندۀ آن است که خدمت از مراکز، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی دریافت شده است و NG نشان‌دهندۀ آن است که خدمت مورد نظر از سایر مراکز و بیمارستان‌ها وابسته مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شرکت نفت، دانشگاه آزاد، خصوصی و خیریه دریافت شده است.

پرسشنامه

متادیتا