۱۳۹۸/۰۳/۲۱

مراحل اجرای هر پیمایش به تفکیک هر حیطه

اجرای پیمایش‌های حوزه سلامت شامل 5 حیطه می‌باشد که اقدامات ذیل هر حیطه به‌تفکیک فعالیت، مسئول اجرا، ناظر، مسئول تأیید و خروجی حاصل از هر مرحله تقسیم شده است. برای مشاهده ریز فعالیت‌ها اینجا کلیک کنید.