۱۳۹۷/۰۸/۱۲

گزارش طرح های پژوهشی سال 1396

  1. مطالعه تطبیقی شیوه های توزیع منابع حمایتی دولتی در بخش سلامت به منظور اصلاح الگوی مصرفی خدمات
  2. تعیین ارتباط عدم تقارن اطلاعات گیرنده خدمات سلامتی و ارائه دهنده خدمات سلامتی با مقدار بهره مندی از خدمات سلامتی سرپایی و بستری
  3. تحلیل سیاست گذاری طرح تحول سلامت در حوزه درمان کشور
  4. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر نظام بیمه ای کشور
  5. بررسی تاثیر اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر رفتار تامین کنندگان منابع
  6. آسیب شناسی محتوای قوانین و مقررات مرتبط با امور خیریه در حوزه سلامت ایران
  7. وضعیت منابع انسانی بخش سلامت در گزارش دیده بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
  8. برآورد شاخص مرگ مادر در کشور و مقایسه میزان کامل بودن داده های ثبت شده در منابع جمع آوری داده های ثبت مرگ در هر یک از بانک های اطلاعاتی ثبت مرگ مادران در ایران از 1389 تا 1393
  9. تعیین شاخص های پایه مورد نیاز و نحوه سنجش آنها برای پایش و ارزشیابی برنامه ششم توسعه بخش سلامت
  10. بررسي سياستگذاري، تدوين و استقرار برنامه پرداخت مبتني بر عملكرد و تعيين تأثير اجراي آن در ايجاد تعادل پرداختي كاركنان بيمارستاني در ايران