۱۳۹۷/۰۳/۲۹

برگزاری نشسست تخصصی تأثیر طرح تحول سلامت بر کاهش پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت کشور

این نشست با هدف ارائه گزارشی از نتایج حاصل از طرح ملی “تأثیر طرح تحول سلامت بر کاهش پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت ایران” با حضور قائم مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر ایرج حریرچی و جمعی از متوليا ن و متخصصان حوزه سلامت در مؤسسه ملي تحقيقات سلامت برگزار شد.
نشسست تخصصی تأثیر طرح تحول سلامت بر کاهش پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت کشور مورخ 1397/03/29 ساعت 14 الی 16 برگزار گردید. این نشست با هدف ارائه گزارشی از نتایج حاصل از طرح ملی “تأثیر طرح تحول سلامت بر کاهش پرداخت های غیررسمی در نظام سلامت ایران” با حضور قائم مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر ایرج حریرچی و جمعی از متوليا ن و متخصصان حوزه سلامت در موسسه ملي تحقيقات سلامت برگزار شد. طرح در ۶ گام اصلی طراحی شد که در گام اول با مرور نظامند بر پایگاههای داده ای معتبر، راهکارهای کاهش پرداخت غیررسمی از مطالعات استخراج شده بود. در گام دوم میزان شکایات واصله به نظام سلامت در قالب سامانه ۱۶۹۰ به صورت توصیفی و در قالب طبقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته بود. در گام سوم میزان تأثیر پرداخت غیررسمی بر نظام سلامت با استفاده از روش کیفی و از دیدگاه صاحبنظران مرتبط عرصه در دو بخش اثرات مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته بود. در مرحله چهارم تأثیر اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات در قالب طرح تحول سلامت با مطرح کردن دو سناریو حفظ وضع موجود و اعمال اصلاحات از دیدگاه صاحبنظران با استفاده از روش کیفی تعیین شده بود. در مرحله پنجم با استفاده از تکنیک دلفی، راهکارهای تعیین شده در مرحله اول مطالعه در اختیار صاحبنظران مرتبط قرار داده شده و راهکارهای متناسب با ساختار جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده و در مرحله آخر راهکارهای استخراج شده در مرحله پنجم با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی اولویت بندی شده بود. در مجموع۶ راهکار اصلی برای کاهش پرداخت غیررسمی در نظام سلامت ایران شناسایی شد که عبارتند بودند از: وضع مراقبت جهت رقابتی سازی نظام سلامت از نظر کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و آگاهی شهروندان، افزایش کیفیت ارائه خدمات، اعمال مجازات سخت برای خاطیان، آسان کردن راه شکایت و در نهایت اعمال سیاست جدایی خریدار-ارائه دهنده به معنای واقعی. در ادامه دکتر امیرحسین تکیان به جمع بندی و نتیجه گیری حاصل از طرح پرداختند و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و مداخلات نظام سلامت در قالب یافته های طرح ارائه دادند.