۱۳۹۸/۰۳/۰۵

بررسی فعالیت های دیده بانی نظام ها و سیاست های سلامت اروپا

درباره محتوی

دیده بانی نظام‌ها و سیاست های سلامت اروپا، حاصل مشارکت قوی سازمان‌های بینالمللی، دولتهای ملی، مقامات غیرمتمرکز و مؤسسات تحقیقاتی است و سازمان جهانی بهداشت منطقه اروپا مجری آن میباشد. این دیده‌بانی به طور مستقیم با سیاستگذاران و متخصصان در ارتباط است و برروی تجزیه و تحلیل نظام‌های سلامت و روند سیاستگذاری  فعالیت می‌کند. در محتوی پیشرو عمده فعالیت‌های این مؤسسه برای مخاطبین معرفی شده است تا عملکرد و اطلاعات تولیدی آن ارائه شود.
در قسمت نخست گزارش، این مرکز دیده‌بانی معرفی و تاریخچه و نحوه شکلگیری آن شرح داده شده است؛ سپس فعالیتهای عمدۀ آن، ساختار سازمانی، رویدادها، انتشارات و فعالیتها و انتشارات به پایان رسیده این سازمان دیدهبانی آورده شده است. شبکۀ نظارت بر سیاست و نظام‌های سلامت و دیده‌بانی بحران مالی و سلامت نیز در ادامه آمده است. در این قسمت سعی شده است کلیدواژههای راهنما برای جستجوی بیشتر در اختیار مخاطب قرار گیرد.
دیده‌بانی نظامها و سیاستهای سلامت اروپا یکی از ارکان مهم بین‌المللی تولید دانش می‌باشد و متعهد به ایدۀ سیاستگذاری سلامت مبتنی‌بر شواهد است. در راستای حمایت و ترویج سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد، تلاش بر انتقال شواهد در مسیری است که برای سیاستگذاران مفید و قابل استفاده باشد. بررسی فعالیت‌های این مرکز دیده بانی برای مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راهنمای خوبی برای بهبود فعالیت دیده بانی نظام سلامت ایران، محققین و سیاستگذاران داخلی باشد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.