۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیا دراز کشیدن بر روی تخت فرد مبتلا به کووید 19 می تواند منجر به بیماری شود؟

آیا دراز کشیدن بر روی تخت فرد مبتلا به کووید 19 می تواند منجر به بیماری شود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

از آنجا که انتقال مستقیم انسان به انسان و تماس با سطوح آلوده، می تواند منجر به انتقال ویروس کرونا شود، روش های انتقال بیماری سبب ایجاد نگرانی شده است. در این باره این سوال مطرح می شود که آیا دراز کشیدن بر روی تخت فرد مبتلا به بیماری کرونا (حتی برای مدت کوتاه) می تواند منجر به انتقال ویروس کرونا و در نتیجه ابتلا به بیماری شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

با توجه به اینکه یکی از راه های انتقال ویروس کرونای جدید از طریق انتقال انسان به انسان و نیز تماس با سطوح آلوده به ویروس است، سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا توصیه می کند که بیماران مبتلا یا مشکوک به بیماری کووید 19 از اتاق  یا دستشویی اختصاصی استفاده کنند، چرا که این مناطق آلوده هستند و باید تا حد ممکن تماس سایر افراد با شخص بیمار و همچنین سطوحی که بیمار با آن در ارتباط بوده کاهش یابد. در مطالعه ای که در سنگاپور انجام شد، نتایج نشان داد که ویروس کرونا تقریباً بر روی تمام سطوح آزمایش شده (مانند دستگیره، کلید برق، تخت خواب و نرده، درب و پنجره های داخلی، کاسه توالت، سینک دستشویی) در اتاق ایزوله عفونی یک بیمار مبتلا با علایم خفیف وجود دارد که پس از استفاده از روش های ضدعفونی و گندزدایی از بین رفته و اثری از آن مشاهده نشد. علاوه بر این در مطالعه دیگری نیز آلودگی سطوح از جمله تخت بیمار تایید شده است. با توجه به اینکه ویروس می تواند تا چند روز بر روی سطوح مختلف باقی بماند، بهتر است از تماس با قسمت هایی که  فرد بیمار با آن در تماس بوده، از جمله تخت بیمار خودداری شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه تماس با فرد آلوده یا سطوح آلوده به ویروس کرونا از راه های انتقال این ویروس است، بهتر است افراد مشکوک یا مبتلا به بیماری کرونا از افراد سالم جدا شده و در اتاق جداگانه قرار گیرند و کلیه لوازم و وسایل مورد استفاده آنها نیز جداسازی شود. بنابراین توصیه می شود از خوابیدن بر روی تخت فرد آلوده جلوگیری شود.

منابع

  1. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention
  2. https://www.worldometers.info/coronavirus/transmission/
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html