۱۳۹۷/۰۸/۲۸

پیمایش کاسپین 1389 (اطلاعات کلی)

این پیمایش در طی سال‌های 1389-1388 در مناطق شهری و روستایی از مراکز شهرستان‌ها در 27 استان اجرا شد. حجم نمونه در 27 استان، 4950 نفر محاسبه شد که با در نظر گرفتن احتمال خروج از مطالعه و ریزش افراد به 6000 نفر افزایش یافت. در نهایت اطلاعات برای 5570 نفر از دانش‌آموزان در بازه سنی 10 تا 18 سال تکمیل شد. دانش‌آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای (84 گروه 72 نفری، 12 دانش‌آموز در هر جنس و گروه سنی) انتخاب شدند. مدارس با توجه به منطقه (شهری / روستایی) و انواع مختلف مدارس (عمومی / خصوصی) طبقه‌بندی شدند تا از socioeconomic bias جلوگیری شود.