۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش هزینه-درآمد خانوار

مطالعه هزینه – درآمد خانوار همه ساله از ابتدای اردیبهشت به مدت یک سال توسط مرکز آمار ایران با نمونه‌ای به حجم تقریبا 39 هزار خانوار شهری و روستایی اجرا و نتایج آن با تمرکز بر تمام هزینه‌ها و درآمد خانوار ارائه و منتشر می‌شود.  موسسۀ ملی تحقیقات سلامت نقشی در اجرا و تهیۀ این بخش از گزارش‌ها ندارد. در گزارش‌ها و چکیده نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حوزۀ سلامت تنها هزینه‌های بهداشتی و درمانی و هزینۀ بیمه‌های اجتماعی و درمانی، در سطح کل و به‌تفکیک دهک‌های هزینه‌ای و درآمدی به‌صورت سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی گزارش می‌شود. به دلیل اهمیتی که در ارائۀ شاخص‌‌های سلامت وجود دارد، موسسۀ ملی تحقیقات سلامت براساس وظیفۀ دیده‌بانی شاخص‌های حوزه سلامت و بنا بر رسالتی که دارد اطلاعات هزینه‌ها و شاخص‌های حوزۀ سلامت را گردآوری و گزارش می‌کند. مهم‌ترین شاخص‌هایی که از سوی موسسه ملی تحقیقات سلامت گزارش می‌شوند شاخص‌های هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت هستند. اطلاعات این پیمایش از سال 1390 الی 1395 از سایت موسسه قابل دسترسی است.