۱۴۰۰/۱۰/۱۴

نشست تخصصی ارائه نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر STEPs-2021

نشست سیاستگذاری ارائه نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (استپس 1400) روز سه شنبه 14 دی ماه در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت وهمزمان از طریق آنلاین با حضورآقایان دکتر کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دکتر علی اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، دکتر افشین استوار مدیر کل بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت، دکتر داوود خلیلی ناظر اجرای طرح، اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای تیم مطالعه در سطوح ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران از سلسله نشست های گفتمان سیاستی، نشست تخصصی ارائه نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر (STEPs) را برگزار نمود.

نشست سیاستگذاری ارائه نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (استپس 1400) روز سه شنبه 14 دی ماه در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت وهمزمان از طریق آنلاین با حضورآقایان دکتر کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دکتر علی اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، دکتر افشین استوار مدیر کل بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت، دکتر داوود خلیلی ناظر اجرای طرح، اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای تیم مطالعه در سطوح ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.

این نشست با هدف ارائه گزارش فرآیندهای اجرایی مطالعه مشتمل بر تاریخچه، تدوین پروتکل ها ی علمی و اجرایی، چالشهای حین اجرا در پاندمی کووید، نوآوری­های  مطالعه و ارائه نتایج مهم مطالعه برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای دکتر اکبری ساری، ضمن تبیین نقش پیمایشهای ملی در تولید شواهد علمی قابل اعتماد برای سیاستگذاران حوزه سلامت، گزارشی از عملکرد موسسه در این حوزه ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر استوار، در خصوص سیاستها و رویکرد های حوزه غیر واگیر مطالبی را بیان نمودند. سپس مهمترین یافته های مطالعه از جمله: شیوع عوامل خطر متابولیک، تحلیل نتایج آزمایشهات بیوشیمیایی، شیوع عوامل خطر رفتاری (وضعیت تغذیه، فعالیت فیزیکی و ....)، سوانح و حوادث، غربالگری سرطانهای شایع و رفتارهای پر خطر توسط آقای دکتر فرزادفر و خانم دکتر جلالی نیا ارائه گردید.

آقای دکتر حیدری معاون محترم بهداشت، ضمن تشکر از مجریان و دست اندرکاران مطالعه، به اهمیت کاربرد نتایج مطالعات قابل استناد در سیاستگذاری های حوزه سلامت و نقش مهم پیمایش های ملی اشاره نمودند.

در انتها آقای دکتر خلیلی، ناظر مطالعه، به تبیین و تشریح فرایندهای نظارت و درس های آموخته شده در این حوزه پرداختند و به اهمیت تعامل کارآمد در طراحی و اجرای مطالعات ملی تاکید نمودند.

ضمنا گزارش نهایی مطالعه حداکثر ظرف یک ماه به صورت رسمی توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت منتشر می شود.