۱۳۹۸/۰۳/۲۲

برنامه‌ زمانبندی شده تقویم پیمایش‌های 1398

برنامه‌ زمانبندی شده برای پیمایش‌های درج شده در تقویم پیمایش‌ها در سال 1398 را در دو جدول زیر مشاهده کنید.


تقویم پیمایش‌های گروه الف (روی تصویر کلیک کنید)

 

تقویم پیمایش های گروه ب و ج (روی تصویر کلیک کنید)